Apakah tujuan pendaftaran isoo cui?

Pendaftaran CUI ialah a katalog perkara yang perlu dilindungi oleh cawangan Eksekutif. Pendaftaran CUI mengenal pasti semua kategori dan subkategori CUI yang diluluskan, menyediakan penerangan umum untuk setiap satu, mengenal pasti asas untuk kawalan, menetapkan penandaan dan termasuk panduan tentang prosedur pengendalian.

Apakah itu pendaftaran CUI persekutuan?

Pejabat Pendaftaran CUI Persekutuan, menunjukkan kategori yang dibenarkan dan tanda yang berkaitan, serta prosedur perlindungan, penyebaran dan nyahkawal yang berkenaan. Pejabat Pendaftaran dikemas kini apabila agensi terus menyerahkan pihak berkuasa yang mentadbir yang membenarkan perlindungan dan perlindungan maklumat sensitif.

Apakah tujuan memusnahkan CUI?

CUI mesti dimusnahkan ke tahap yang menjadikan maklumat tidak boleh dibaca, tidak dapat dihurai dan tidak dapat dipulihkan.

Mengapakah program CUI dimulakan?

Matlamat program CUI baharu adalah untuk menyeragamkan merentas kerajaan persekutuan cara maklumat sensitif ditanda, dikendalikan dan dikongsi, sambil memastikan maklumat itu kekal dilindungi dengan sewajarnya. ...

Apakah Arahan DoD melaksanakan program CUI DoD?

Bahagian 2002 daripada 32 Kod Peraturan Persekutuan menetapkan standard pelaksanaan seluruh Kerajaan pada 14 September 2016. Arahan DoD 5200.48, “Maklumat Tidak Terkelas Terkawal,” mewujudkan dasar CUI DoD pada 6 Mac 2020.

Pengenalan kepada Subkunci dan nilai Windows Registry Hives Keys

Siapa yang boleh memusnahkan CUI?

Oleh itu, semua kertas CUI WAJIB dimusnahkan menggunakan mesin pencincang keselamatan yang tinggi yang menghasilkan saiz zarah akhir 1mmx5mm atau kurang, seperti yang disenaraikan di NSA/CSS 02-01 EPL untuk pemusnahan kertas terperingkat. Semua mesin pencincang keselamatan tinggi SEM memenuhi mandat ini.

Apakah enam kategori CUI?

Kategori CUI

 • Ammonium Nitrat.
 • Maklumat Kerentanan Kimia-keganasan.
 • Maklumat Infrastruktur Tenaga Kritikal.
 • Pengurusan Kecemasan.
 • Maklumat Umum Infrastruktur Kritikal.
 • Maklumat Kerentanan Sistem Maklumat.
 • Sekuriti fizikal.
 • Maklumat Infrastruktur Kritikal Dilindungi.

Apakah tahap sistem yang diperlukan untuk Cui?

Akta Pemodenan Sistem Maklumat Persekutuan (FISMA) menghendaki CUI Basic dilindungi di FISMA Tahap sederhana dan boleh ditandakan sebagai CUI atau Controlled.

Apakah maksud Cui?

MAKLUMAT TIDAK TERKAWAL YANG TIDAK TERKLASIFIKASI (CUI) Komponen Asal: Pejabat Setiausaha Rendah Pertahanan bagi Perisikan dan Keselamatan.

Siapa yang bertanggungjawab untuk melindungi Cui quizlet?

[Tajuk 32 CFR, Bahagian 2002] Pentadbiran Arkib dan Rekod Negara (NARA), yang melaksanakan Program CUI seluruh cawangan eksekutif dan mengawasi tindakan agensi persekutuan untuk mematuhi Perintah Eksekutif 13556.

Siapa yang bertanggungjawab untuk menggunakan tanda CUI?

Pemegang dokumen atau bahan yang diberi kuasa bertanggungjawab untuk menentukan, pada masa penciptaan, sama ada maklumat dalam dokumen atau bahan termasuk dalam kategori CUI. Jika ya, pemegang yang diberi kuasa bertanggungjawab untuk menggunakan penandaan CUI dan arahan penyebaran dengan sewajarnya.

Apakah perbezaan antara Fouo dan CUI?

Soalan: Apakah perbezaan antara U//FOUO dan CUI? Jawapan: U//FOUO ialah tanda warisan yang digunakan untuk menunjukkan sensitiviti berdasarkan dasar atau amalan agensi. CUI ialah tanda yang digunakan untuk menunjukkan kehadiran maklumat asas CUI.

Adakah CUI menggantikan yang tidak dikelaskan?

CUI akan menggantikan label khusus agensi seperti Untuk Kegunaan Rasmi Sahaja (FOUO), Tetapi Sensitif Tidak dikelaskan (SBU), dan Sensitif Penguatkuasaan Undang-undang (LES) pada data baharu dan beberapa data dengan label warisan juga akan layak sebagai Maklumat Tidak Terkelas Terkawal.

Adakah Noforn CUI?

Kerana NF berada dalam penandaan bahagian, NOFORN akan diletakkan di garisan sepanduk. LDC ialah agensi kawalan yang diluluskan ejen eksekutif CUI yang boleh digunakan untuk mengehadkan atau menentukan penyebaran CUI. ... LDC atau penyata pengedaran tidak boleh menyekat akses CUI secara tidak perlu.

Apakah dua jenis Cui?

Jenis-jenis CUI Pertahanan

 • Maklumat Teknikal Terkawal (CTI)
 • Maklumat Keselamatan Infrastruktur Kritikal DoD.
 • Maklumat Pendorong Nuklear Tentera Laut.
 • Maklumat Nuklear Kawalan Tidak Terkelas – Pertahanan (UCNI)

Apakah kategori CUI?

Ditubuhkan oleh Perintah Eksekutif 13556, program Maklumat Tidak Terkelas Terkawal (CUI). menyeragamkan cara cawangan Eksekutif mengendalikan maklumat tidak terperingkat yang memerlukan kawalan perlindungan atau penyebaran menurut kepada dan selaras dengan undang-undang, peraturan dan dasar seluruh Kerajaan.

Adakah CUI perlu disulitkan?

Jawapan: Ya. CUI mesti disulitkan dalam transit.

Bagaimana anda tahu jika sesuatu itu CUI?

Maklumat berlabel. Sesetengah jenis maklumat mudah dikenal pasti sebagai CUI. “Kawalan eksport” termasuk sebarang maklumat yang tertakluk kepada kawalan eksport, seperti Peraturan Trafik Antarabangsa dalam Senjata (ITAR) dan Peraturan Pentadbiran Eksport (EAR)—ini ialah CUI.

Apakah perbezaan antara CUI dan CDI?

Maklumat Pertahanan Terlindung (CDI): Merupakan istilah yang ditakrifkan dalam klausa DFAR 252.204-7012 Melindungi Maklumat Pertahanan Terlindung sebagai maklumat teknikal terkawal yang tidak terperingkat atau maklumat lain, seperti yang diterangkan dalam pendaftaran Maklumat Tidak Terkelas Terkawal (CUI) yang memerlukan kawalan perlindungan atau penyebaran .. .

Adakah CUI satu klasifikasi?

CUI ialah maklumat ciptaan atau milik kerajaan yang memerlukan kawalan perlindungan atau penyebaran selaras dengan undang-undang, peraturan dan dasar seluruh kerajaan yang berkenaan. CUI bukan maklumat terperingkat.

Apakah asas CUI?

CUI Basic ialah subset CUI yang mana undang-undang, peraturan atau dasar seluruh kerajaan yang membenarkan tidak menetapkan kawalan pengendalian atau penyebaran khusus. ... Perbezaannya ialah pihak berkuasa asas menyatakan kawalan untuk maklumat Ditentukan CUI dan bukan untuk maklumat Asas CUI.

Apakah tujuan CUI?

Program CUI adalah bertujuan untuk menyeragamkan cara cawangan eksekutif mengendalikan maklumat yang tidak dikelaskan bahawa, walaupun tidak diklasifikasikan, masih sensitif dan memerlukan kawalan khas untuk menghalang akses tanpa kebenaran.

Bolehkah CUI dikongsi?

Agensi boleh menggunakan tanda kawalan penyebaran terhad apabila ia menetapkan maklumat sebagai CUI dan boleh meluluskan permintaan kemudian oleh pemegang yang diberi kuasa untuk menggunakannya.

Apakah tanda CUI?

Penandaan Kawalan CUI dan Penandaan Kategori adalah dipisahkan oleh dua garis miring ke hadapan (//). Apabila memasukkan berbilang kategori, ia dipisahkan oleh satu garis miring ke hadapan (/). Penandaan Kawalan Penyebaran dipisahkan daripada Penandaan Sepanduk yang lain dengan garis miring dua kali ke hadapan (//).

Bagaimanakah CUI salinan cetak harus dimusnahkan?

Media elektronik, atau “lembut”, merujuk kepada mana-mana media yang bersifat maya. Ini termasuk pemacu keras, pemacu denyar atau USB, DVD dan sebarang jenis pemacu memori yang lain. Tidak kira jenisnya, peraturan praktikal semasa memusnahkan CUI ialah untuk menjadikan maklumat itu tidak boleh dibaca, tidak dapat dihurai dan tidak boleh dipulihkan.